Rada Rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  im. Bohaterów Westerplatte
w Prudniku   działa Rada Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele każdej klasy wyłonionych w tajnych wyborach podczas zebrań klasowych.

 

Spośród członków (przedstawicieli) zostało wybrane prezydium w składzie:

  • Przewodniczący Rady Rodziców: Mariusz Wicherek
  • Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców: Patrycja Stefan
  • Skarbnik Rady Rodziców: Małgorzata Halek-Malinowska
  • Sekretarz (protokolant) Rady Rodziców: Izabela  Błaszkiewicz

 
Nr konta Rady Rodziców:    Bank Spółdzielczy
63 8905 0000 2000 0020 5375 0001

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte  w Prudniku
ul. Podgórna  9       48-200 Prudnik