FUNDATOR PROJEKTU:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Opolu

ADRES FUNDATORA:

Ulica Krakowska 53,  45-018 Opole

 

BENEFICJENT PROJEKTU:   

Gmina Prudnik

ADRES BENEFICJENTA:

Ulica Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

 

UCZESTNIK PROJEKTU:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Prudniku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte

ADRES UCZESTNIKA:

Ul. Podgórna 9, 48-200 Prudnik

"ZIELONE PŁUCA SÓJCZEGO WZGÓRZA W PRUDNIKU"

W październiku i listopadzie 2018 r. realizowaliśmy w/w projekt w ramach Programu „EKO EDUKACJA to społeczna akcja!”

 Dotację na jego wykonanie uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Projekt posiadał dwa zdefiniowane cele :

 • wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz kształtowanie postaw proekologicznych wyrażających się w umiejętności poszanowania każdej formy życia,
 • kreowanie umiejętności poszanowania każdej formy życia oraz zrozumienia wpływu roślin na stan czystości powietrza.
 1. Opis działań, wykonanych w czasie realizacji Projektu:

   Działania zrealizowane w ramach Projektu:

 • Nasadziliśmy 155 sztuk roślin w tym: drzew liściastych, iglastych, krzewów oraz roślin zielnych.
 • Posadzone rośliny utworzyły ekoogródek, w którym wszystkie drzewa, krzewy i rośliny zielne asymilują cieplarniane gazy.
 • W takiej konfiguracji stanowią zieloną enklawę i naturalną zieloną barierę dla obiektów naszej szkoły.
 • Udział w sadzeniu wzięli uczniowie klas V-VIII.
 • Wstępne prace zaczęły się 11 października 2018 r.                                                                                                                

                        Teren szkoły przed projektem                               Użyczone łopaty przez Nadleśnictwo Prudnik

Teren szkoły przed projektem 

 • uczniowie przygotowali podłoże zraszając je wodą
 • w dalszej kolejności następnie zostały wykopane przez uczniów dołki pod drzewka

Na tym etapie prac pomoc uzyskaliśmy od pracowników Nadleśnictwa Prudnik, którzy użyczyli nam 10 sztuk szpadli i poinstruowali o wielkościach dołków i odległościach między nimi

 • Dzieci i młodzież we wszystkich pracach brali udział w czasie po lekcjach - przez kilka dni w godz. 16:00 - 18:00. W tych terminach wykopali 80 dołków pod drzewka. Trudności: bardzo zbita gleba, którą należało spulchnić przy użyciu ręcznej maszynki do wiercenia otworów.

   

 • W czasie prac przygotowawczych wzięło udział  łącznie 60 uczniów klas V-VIII.
 • Na kolejnym etapie prac określiliśmy, jakie gatunki drzew najlepiej poradzą sobie rosnąc od strony południowej a jakie od północnej części podwórka.
 • Uczniowie przygotowali się do pracy, wyszukując w rozmaitych źródłach – w ramach samokształcenia i realizacji podstawy programowej -  informacji na temat roślin światłolubnych                    i cieniolubnych.
 • Kolejny etap prac to przygotowanie miejsca tzw. klombów pod nasadzenie krzewów i roślin zielnych. Dzieci spulchniły glebę narzędziami ogrodniczymi.
 • Dnia 7 listopada 2018 r. otrzymaliśmy wszystkie 155 roślin.

 • W czasie działań, które trwały od godz. 9: 30 do 15: 00 przez dwa dni  uczniowie posadzili wszystkie rośliny. Dzieci były bardzo zaangażowane w pracę.

   

 • W czasie sadzenia drzew w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pracowali z nami  członkowie Nadleśnictwa Prudnik oraz przedstawiciel zakładu ogrodniczego. Na bieżąco przekazywali wiele ważnych wskazówek i instrukcji dzieciom z zakresu doboru gleby zakwaszonej lub odkwaszonej  do danego gatunku drzewa, mieszania starej gleby z zakupioną na uzupełnienie podłoża, poziomu osadzenia rośliny w dołku, sposobu rozluźnienia korzeni po wyciągnięciu z doniczki przed jej wsadzeniem oraz wbijania palików oraz zakładania taśmy mocującej.

   

 • Zakupione drewniane, okorowane paliki zostały osadzone po 3 szt. przy każdym z 30 drzewek, 20 miłorzębów dwuklapowych i 10 surmii bignoniowych, które narażone będą na niekorzystne warunki tj. wiatr, ponieważ szkoła  położona jest na wzgórzu. Dzieci klas V-VIII doskonale poradziły sobie z osadzeniem palików za pomocą specjalnego sprzętu, który otrzymaliśmy od pana z zakładu ogrodniczego.
 • Drugi dzień prac: dokończenie obsadzenia dwóch klombów w centralnej części podwórka oraz od strony głównego wejścia do szkoły.

            Rozmieszczenie roślin ogródka ekologicznego przedstawia się następująco:

 1. Od strony parkingu posadzone są na przemian: miłorząb japoński -20 szt. i modrzew europejski – 10 szt.
 2. Po przeciwnej stronie – od strony basenu: surmie bignoniowe.
 3. Od strony ulicy, gdzie znajduje się wejście do szkoły, posadzono: judaszowce chińskie i klony palmowe. Są to drzewa, które asymilują dużo gazów cieplarnianych, a ponadto zatrzymują pyły ze względu na bogate ulistnienie.
 4. Od strony południowej szkoły wykonane zostały dwa klomby złożone z brzózek płaczących, azalii, tamaryszków, złotokapów, jałowców płożących (zielonego i żółto-złocistego).
 5. Od podwórka na rogach szkoły są umieszczone dwie magnolie (odmiana wczesna i późna).
 6. Od strony drogi między podwórkiem szkolnym a przedszkolem posadzony został buczynowy żywopłot (20 szt.).
 7. Od strony ulicy i głównego wejścia do szkoły posadzone są rośliny cieniolubne: rododendrony, hortensje i klony palmowe. Dwie  hortensje i trzmielinę posadzono  również w kamiennych donicach.

Dodatkowo, po kilku dniach od nasadzenia drzewek, 40 uczniów z klas VI-VIII podsypało korą i trocinami każdą roślinę w ochronie przed zmarznięciem a także w celu utrzymania wilgoci.

 • Utworzono ekopracownię w plenerze, badającą stan czystości powietrza. Otrzymany sprzęt, składający się z kilkudziesięciu elementów, doskonale pozwolił dokładnie zbadać parametry stanu powietrza i hałasu. Efektem działań było zainteresowanie i pogłębienie wiedzy uczniów z klas I –IV, które z wielkim zaangażowaniem wykonywały badania powietrza – 30 uczniów. Wiedzą, jakie zanieczyszczenia znajdują się w nim i w jakim celu należy je monitorować i oczyszczać.

 

 • Sprzęt został wykorzystany do przeprowadzenia lekcji terenowych pomiaru hałasu, pH opadu atmosferycznego, zawartości ozonu w powietrzu na podwórku szkolnym. Uzyskane wyniki zostały porównane do próbek z innych miejsc osiedla. Uczniowie przez praktyczne działanie zrozumieli sens i konieczność tworzenia terenów zielonych.

 • Wytyczono ścieżkę ekologiczną na podwórku szkolnym.

 

 

 • Uczniowie klas młodszych I-III oznaczyli gatunki posadzonych roślin. Opisane tabliczki i wieszaki z nazwą gatunkową polską i łacińską umieścili przy każdej roślinie – 50 uczniów
 • Przy 20 miłorzębach umieścili tabliczkę informacyjną o alei reliktów, najstarszych drzew ziemi. 
 • Następnie oznaczyli gatunki ptaków, które w przyszłości, tj. wiosną, osiedlą się w koronach drzew i owadów, które pojawią się, by zapylić kwiaty – 30 uczniów. Fotografie zostały umocowane na trasie ścieżki.
 • Na trasie ścieżki odbywają się zajęcia, w czasie których dzieci zapoznają się z gatunkami i ich potrzebą istnienia w celu neutralizacji emitowanych zanieczyszczeń.
 • Na wiosnę przeprowadzone zostaną zajęcia , w czasie których uczniowie wykonają prace malarskie, dzięki którym każdy uczeń nauczy się dostrzegać poszczególne fazy rozwoju roślin (kiełkowanie, wzrost, kwitnienie, owocowanie).
 • Wykonano tablicę informacyjną zawierającą wyniki badań stanu powietrza, które zamieściliśmy na tablicy szkolnej.  

 

Dane liczbowe związane z realizacją Projektu:

 1. Udział w pracach przygotowawczych do posadzenia roślin – 60 uczniów klas V-VIII
 2. Udział w sadzeniu 155 roślin na podwórku szkolnym – 60 uczniów klas V-VIII
 3. Pięlęgnacja posadzonych roślin – 40 uczniów klas VI – VIII
 4. Badanie stanu czystości powietrza w ekopracowni w plenerze – 30 uczniów klas I-IV
 5. Wytyczenie ścieżki ekologicznej na podwórku szkolnym – 30 uczniów klas I-III
 6. Oznaczenie gatunków i umocowanie tabliczek – 30 uczniów klas I-III
 7. Pomoc pracowników Nadleśnictwa Prudnik – 2 osoby
 8. Pomoc pracownika zakładu ogrodniczego – 1 osoba
 9. Pomoc przy oczyszczeniu podwórka z odpadów zielonych – 2 rodziców uczniów
 10. Pomoc w zabezpieczeniu roślin przed mrozem przez przekazanie kory i trocin– 2 osoby
 11. Użyczenie narzędzi ogrodniczych tj. konewek, grabi, łopat – 10 nauczycieli szkoły

 

Wnioski:

 1. Wszystkie działania założone w projekcie zostały zrealizowane.
 2. Osiągnięto zamierzone efekty ekologiczne. Przyczyniło się to do kształcenia i propagowania wśród dzieci i młodzieży postawy proekologicznej oraz podniosło poziom wiedzy ekologicznej.
 3. W ramach działań podjęto współpracę ze środowiskiem lokalnym – Nadleśnictwem Prudnik oraz lokalnymi zakładami ogrodniczymi.
 4. Efektem wymiernym jest także integracja społeczności uczniowskiej i uczenie jej postawy proekologicznej, empatii i poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją.

 

 

 

Sprawozdanie z konkursów "Irena Sendlerowa - sprawiedliwa wśród nas"

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSÓW W RAMACH  REALIZACJI PROJEKTU „IRENA SENDLEROWA - SPRAWIEDLIWA WŚRÓD NAS”.

 

           Rok 2018 -  to rok Ireny Sendlerowej. W związku z tym w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 1 realizowano interdyscyplinarny projekt „Irena Sendlerowa- Sprawiedliwa wśród nas” mający na celu zapoznać wszystkich uczniów z wybitną Polką  Ireną Sendlerową.  We wszystkich klasach I-VII realizowano zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, które przybliżyły postać I.Sendlerowej i jej wojenną działalność.

          W klasach I-III nauczyciele przeprowadzili zajęcia w oparciu o opracowane konspekty. Dzieci założyły w klasach „Kluby wzajemnej pomocy”, które mając na uwadze działalność naszej bohaterki przyczyniły się do okazywania wzajemnej pomocy , serdeczności na co dzień, tolerancji wobec drugiego człowieka.

          W klasach IV i V ogłoszono konkurs plastyczny na temat „Irena Sendlerowa- kobieta, która ratowała żydowskie dzieci” Dzieci bardzo aktywnie przystąpiły do tego zadania. Oddano 40 prac z czego komisja nagodziła 10 prac a 19 otrzymało wyróżnienie. Wykonano wystawę tych prac plastycznych na korytarzu szkolnym.

          W klasach VI przeprowadzono konkurs informatyczny na prezentację multimedialną „Żyć, aby pomagać. Irena Sendlerowa, kobieta, która działała z potrzeby serca”.

Nagrodzono 4 prace ( które zostały umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły),  a 6 prac zostało wyróżnionych.

 

 

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO  POD HASŁEM:

„Irena Sendlerowa- kobieta, która ratowała żydowskie dzieci”

 

PRACE NAGRODZONE

 • MICHAŁ BARTYZEL - VA
 • PAWEŁ NAWRAT - IVA
 • TOMASZ ŻURAWSKI - IVA
 • KAROLINA DANCEWICZ - IVA
 • OTYLIA KMAN - IVA
 • JULIA KRAJEWSKA - IVA
 • WERONIKA WĄTOR - IVB
 • PRZYŚLAK BARTŁOMIEJ - IVA
 • BARTOSZ CWYNAR - IVC

 

PRACE WYRÓŻNIONE:

 • FILIP SAWICKI - IVD
 • AMELIA NOSIDLAK - IVD
 • BARTOSZ GĄSIOREK - IVC
 • MARTYNA BIRECKA – IVD
 • BIANKA MICHALAK - IVA
 • OLIWIA PYTEL - IVA
 • OLIWIA CHĘĆ - IVC
 • LENA TOMCZUK - IVB
 • OLIWIA WOJCIECHOWSKA - IVA
 • ADAM PIETRUSZCZAK - IVA
 • PATRYK KAŁWA - IVA
 • TOMASZ PARDELA - IVD
 • KLARA NAPIÓRKOWSKA - IVA
 • TOMASZ DUDEK - IVD
 • ALEKSANDRA TRYBULSKA - IVA
 • SZYMON SIELSKI - IVD
 • BARTŁOMIEJ KUFEL - VB
 • OSKAR BRZEŹNICKI - IVD
 • NATALIA LUBOWSKA – IVD

 

GRATULUJEMY!!!!!!!

 

WYNIKI KONKURSU INFORMATYCZNEGO

NA PREZENTACJĘ  MULTIMEDIALNĄ

  POD HASŁEM:

„Żyć, aby pomagać. Irena Sendlerowa, kobieta, która działała z potrzeby serca

 

  PRACE NAGRODZONE

 • ALEKSANDRA SZCZEPAŃSKA
 • PATRYK WARLIK
 • OLIWIER SURMIAK
 • MILENA HAKMAN

 

PRACE WYRÓŻNIONE:

 • BARTOSZ –ŚCIBOR KARAWAN
 • MARTYNA WATYCHOWICZ
 • BARTOSZ BUCZEK
 • JULIA MICHALSKA
 • ZUZANNA GRZEGOCKA
 • DARIUSZ BODURKA

 

GRATULUJEMY!!!!!!!