„Odkrywcy Sekretów Nauki”

„Odkrywcy Sekretów Nauki” – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, realizowanego w ramach   Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 

Celem projektu RZPWE 9.1.1  jest m.in: „podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami.                           

Cel realizowany będzie poprzez m.in.:

    • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących: kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
    • Kształcenie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) poprzez: kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.
    • Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowe

 

PARK NAUKI I EWOLUCJI CZŁOWIEKA  W KRASIEJOWIE

   W dniu 8.01.2018 w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki - Zaczarowany Świat" klasy IV a i IV d wzięły udział       w zajęciach warsztatowych opartych o nauczanie   w miejscach edukacji bezpośredniej -  w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka  w Krasiejowie.  Każdy uczeń otrzymał wsparcie kładące nacisk na wzrost kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Wsparcie to było realizowane poprzez połączenie poznania  z działaniem. Uczniowie  dochodzili do wiedzy poprzez praktyczną działalność, myślenie problemowe i eksperymentowanie. Trwające 6 godzin dydaktycznych interdyscyplinarne zajęcia z uwzględnieniem zapisów treści podstawramowej    II etapu edukacyjnego, wykorzystaniem zasobów i możliwości Parku Nauki i Ewolucji Człowieka były wspaniałym uzupełnieniem lekcji szkolnych. Stworzyły sytuacje wykorzystujące pasję poznawczą dzieci ich chęć do zabawy i gotowość współpracy. Zajęcia te przybliżyły również aspekty z zakresu antropologii, ewolucji  i przyrody pozwalające na poznanie historii dziejów Ziemi i ewolucji człowieka, uświadomiły na czym polega praca paleontologa, przybliżyły geologiczną skalę czasu. Takie warsztaty to  wspaniały  pretekst do poznawania świata i porządkowania jego obrazu. Uczniowie jako temponauci stali  się częścią ekspedycji naukowej, która podróżując w czasie  pozna przeszłość gatunku ludzkiego. Uczestnicy projektu poznali naszych przodków  i nasze pradzieje za pomocą bardzo nowoczesnej technologii. Przekraczając Park przeżyli wspaniałą przygodę w czasie, nawet 66 milionów lat wstecz. W odmienny świat jakże daleki zarówno w czasie jak i w przestrzeni przeniósł ich prom kosmiczny. Następnie za pomocą niezwykłej wystawy multimedialnej mogli poznać tworzenie się człowieka od naszych praprzodków. Uczniowie mieli również możliwość rysowania obiektów przyrodniczych z natury oraz podróżowania w czasie w krainę skamieniałości. Z wycieczki  wrócili uśmiechnięci, zadowoleni i pełni wrażeń.

 

 

   

 

 

ZACZAROWANY ŚWIAT

    30 listopada 2018r. uczniowie klasy Vb, VIa i VI b uczestniczący  w warsztatach   w projekcie "Odkrywcy Sekretów Nauki" Zaczarowany Świat wzięli udział   w 6 godzinnych zajęciach eksperymentalnych, prowadzonych przez wykwalifikowanych animatorów. Warsztaty te realizowane były w pracowniach Zaczarowanego Świat w Opolu. W pracowniach uczniowie uczestniczyli    w doświadczeniach i pokazach z mechaniki, optyki, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii, przyrody. Duży nacisk położony został na pobudzanie uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy  i rozbudzenia ciekawości oraz kreatywnego myślenia. Prowadzący objaśniali zjawiska, pomagali odkrywać zależności, pobudzali uczniów do wyrażania własnych przemyśleń czy pomysłów kierując się zasadą „zobacz – dotknij – zrozum”. Dzieci wróciły z wycieczki pełne wiedzy, radości oraz chęci do działania.